ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

1.1. БОНИТА 22 ЕООД е вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 204957683, със седалище и адрес на управление София ж.к Овча Купел 32В ЕТ 6 АП14, телефон за контакти: 0886449935, електронен адрес (имейл) info@blbdreambody.com, УЕБСАЙТ: https://www.blbdreambody.com/
1.2. БОНИТА 22 ЕООД , извършва УСЛУГИ предоставяни, чрез УЕБСАЙТЪТ си.

II. ДЕФИНИЦИИ В настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените по-долу термини ще имат следното значение:

1) БОНИТА 22 ЕООД означава БОНИТА 22 ЕООД , с ЕИК 204957683 . Подробна информация за БОНИТА 22 ЕООД и контакти за връзка, се намират в Раздел I “Информация за доставчика на УСЛУГИТЕ”
2) “ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на САЙТА.
3) “ПОРЪЧКА” означава ПРОГРАМА на ПОТРЕБИТЕЛ, направена през САЙТА, за покупка на определени от него УСЛУГИ, заедно с посочване на избрания начин за плащане на съответните УСЛУГИ.
4) “ПОТРЕБИТЕЛ” означава всяко физическо лице, което използва САЙТА по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като прави ПОРЪЧКИ и извършва всякакви други действия свързани с това.
5) “САЙТ” означава домейн (интернет адрес) https://www.blbdreambody.com/
6) “ПРОДУКТИ” означава всички УСЛУГИ, предлагани от БОНИТА 22 ЕООД към съответен момент посредством САЙТА, които са част от артикулите на БОНИТА 22 ЕООД , публикувано на САЙТА.
7) “УСЛУГИ” означава всички УСЛУГИ, които се предлагат на ПОТРЕБИТЕЛИ и се извършват от БОНИТА 22 ЕООД посредством САЙТА към даден момент, включително продажбата и ДОСТАВКАТА на АРТИКУЛИ.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се прилагат към всички ПОРЪЧКИ, извършвани посредством САЙТА. При противоречие между ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и предвиденото в ПОРЪЧКАТА, предимство имат специалните условия на ПОРЪЧКАТА.
3.2. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са обвързващи за всички лица, които извършват регистрация чрез САЙТА и правят ПОРЪЧКИ.
3.3. За да може да направи ПОРЪЧКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да въведе данните си в САЙТА, като телефонен номер и електронен адрес (имейл).
3.4. С оглед на периодичното допълване и модифициране на УСЛУГИТЕ, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни от БОНИТА 22 ЕООД периодично. Промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ влизат в сила от датата на обявяването им в САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са съгласни с промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, имат право да преустановят използването на УСЛУГИТЕ.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за ПОРЪЧКА в САЙТА. В случай на промени в заявените обстоятелства при поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да актуализира съответните данни след настъпване на промените.
4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на САЙТА, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва незабавно да уведоми БОНИТА 22 ЕООД с цел преустановяване достъпа до лична информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ и избягване на неоторизирани действия с ПРОФИЛА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, за БОНИТА 22 ЕООД или за трети лица, поради неправомерно ползване на неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО име и парола за достъп.

V. ПОРЪЧКИ

5.1. ПОРЪЧКИ могат да се правят чрез САЙТА.
5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯT може да прави ПОРЪЧКИ през САЙТА, чрез избирането на желаните УСЛУГИ, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната ПРОГРАМА:
а. Добавяне на ПРОДУКТ/УСЛУГИ във виртуална кошница.
б. Завършване на ПОРЪЧКАТА чрез натискане на бутон “ПРЕМИНИ КЪМ ПОРЪЧКА”. До завършване на ПОРЪЧКАТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да преглежда и променя поръчваните УСЛУГИ, количества и другите данни, свързани с конкретната ПРОГРАМА.
5.3. С натискане на бутона “ЗАПИШИ СЕ” ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява да закупи УСЛУГИТЕ, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
5.4. ПОРЪЧКИТЕ, както и данните за контакт на ПОТРЕБИТЕЛИ, които поръчват за първи път, могат да бъдат потвърдени по телефона. Поради тази причина, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да упомене в ПОРЪЧКАТА си телефон, на който да може да получи потвърждение.

VI. ЦЕНИ, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРОМОЦИИ

6.1. Цените на УСЛУГИТЕ са посочени в ПРОГРАМИТЕ, обявено в САЙТА. БОНИТА 22 ЕООД има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите УСЛУГИ.
6.2. БОНИТА 22 ЕООД има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите УСЛУГИ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на предлаганите УСЛУГИ, която е била посочена на САЙТА по време на извършване на ПОРЪЧКАТА, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заплати цената на ПРОДУКТИТЕ по направена ПРОГРАМА по един от следните начини:
а. Плащане по банков път по сметка на БОНИТА 22 ЕООД – BG02UNCR70001525363058 (UNCRBGSF)
6.4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да намерят подробна информация за промоциите на САЙТА. Всяка промоция важи самостоятелно и не може да се ползва в комбинация с друга промоция или оферта.
6.5. БОНИТА 22 ЕООД си запазва правото по своя преценка да предлага промоционални оферти в зависимост от начина на ПРОГРАМА (чрез САЙТ или по телефон). Всяка промоция важи единствено за начина на ПРОГРАМА, описан за нея.

VII. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

7.1. Съдържанието на САЙТА се предоставя “такова, каквото е”, без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, БОНИТА 22 ЕООД не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.
7.2. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия САЙТ са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript.
7.3. САЙТЪТ работи само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извън мрежата, САЙТЪТ няма да работи.
7.4. БОНИТА 22 ЕООД не е прегледало съдържанието на САЙТОВЕТЕ, към които има качени линкове (връзки) от САЙТА и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан САЙТ, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на САЙТА не означава обвързване от страна на БОНИТА 22 ЕООД . Използването на такъв свързан УЕБСАЙТ е на собствен риск на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
7.5. БОНИТА 22 ЕООД не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация чрез САЙТА, или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от САЙТА или достъпът е с влошено качество, поради каквато и да е причина. БОНИТА 22 ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством САЙТА.
7.6. БОНИТА 22 ЕООД не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на САЙТА, както и за съдържанието на ПРОФИЛА на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
7.7. БОНИТА 22 ЕООД има право да откаже да изпълни ПРОГРАМА на ПОТРЕБИТЕЛ, който с действията или бездействията си е дал повод на БОНИТА 22 ЕООД да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
Материалите, качени на САЙТА, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. БОНИТА 22 ЕООД може да прави промени в материалите, съдържащи се в САЙТА по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. БОНИТА 22 ЕООД обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно “Политика за защита на личните данни”, публикувана на интернет страницата
9.2. БОНИТА 22 ЕООД съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на ПОТРЕБИТЕЛИTE след направена ПОРЪЧКА.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между БОНИТА 22 ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.
10.2. За неуредените в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
10.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в САЙТА, остават собственост на БОНИТА 22 ЕООД . Всяко използване на САЙТА или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.
10.4. БОНИТА 22 ЕООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на част и/или на всички УСЛУГИ, достъпни чрез САЙТА.
10.5. БОНИТА 22 ЕООД има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛ в случай че:
a. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави невярна или непълна информация.
b. БОНИТА 22 ЕООД има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на ПОТРЕБИТЕЛ.
c. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверени данни на поръчани от него УСЛУГИ.
d. Възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на част или всички УСЛУГИ, достъпни чрез САЙТА.
e. БОНИТА 22 ЕООД прекрати поддържането на САЙТА.
10.6. Предвидените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от САЙТА и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
10.7. Орган за АРС: https://www.kzp.bg/
10.8. Платформа за ОРС: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Настройки

Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез браузъра ви от конкретни услуги, обикновено под формата на "бисквитки". Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Струва си да се отбележи, че блокирането на някои видове "бисквитки" може да повлияе на вашето преживяване на нашия уебсайт и услугите, които можем да предложим.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Уебсайта може да използва бисквитки, услуги и от трети страни. Определете предпочитанията си за поверителност и/или се съгласете с използването на бисквитки.